https://static.takemm.com/_next/static/media/landing_safepay_mobile_hero_top.8d7f38d9.gif
https://static.takemm.com/_next/static/media/landing_safepay_mobile_hero_top.8d7f38d9.gif
판매자도 구매자도 안전하게
TMM 안심결제
https://static.takemm.com/_next/static/media/landing_safepay_hero.7527e930.gif
https://static.takemm.com/_next/static/media/landing_safepay_mobile_hero_bottom.fc37cce3.gif
https://static.takemm.com/_next/static/media/landing_safepay_mobile_hero_bottom.fc37cce3.gif
판매 금액 그대로
매일 정산받고
결제와 입금확인도
10초만에
새로워진
TMM 안심결제를
이용해보세요!
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_confetti.5fdedc10.gif
판매 금액 그대로
매일 정산받고
결제와 입금확인도
10초만에
새로워진
TMM 안심결제를
이용해보세요!
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_confetti.5fdedc10.gif
판매자에게
안심결제가 좋은 이유
수수료 없이
100% 정산돼요
수수료 없이 판매 금액
100%를 정산받을 수 있으니까
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_benefits_1.67526998.png
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_benefits_mobile_1.b4168f0c.png
매일 정산되는
자동정산시스템
매일 정산되니까
제작 대금 걱정도 없어요
* 정산금은 2영업일 이내에 지급됩니다.
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_benefits_2.2d3fe15e.png
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_benefits_mobile_2.26628f54.png
계좌번호
노출없이 판매해요
개인정보 보호는 기본,
안심하고 판매할 수 있어요
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_benefits_3.fa64253e.png
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_benefits_mobile_3.5b497eb9.png
머리아픈 동명이인
걱정은 이제 끝
결제에 성공한 사람에게 상품만
보내주면 판매자의 할 일은 끝!
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_benefits_4.ce4caf39.png
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_benefits_mobile_4.e144f07b.png
입금확인은
TMM이 해드릴게요
결제와 동시에 입금확인이 되니까,
입금확인 걱정이 없어요
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_benefits_5.f76a2e43.png
https://static.takemm.com/_next/static/media/safepay_benefits_mobile_5.0a32f02c.png
구매자의
열 명 중 다섯명이
카드결제를 원해요
카드 결제로
판매한 상품은
매출이 130% 향상돼요